english    romana
MONTAJ SISTEME ALARMĂ ANTIEFRACȚIE

Legislatie

NORMELE TEHNICE
care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1 - Prezentele norme se aplică cu ocazia proiectării, instalării şi utilizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.
	(2) Normele se adresează atât societăţilor licenţiate specializate să execute astfel de lucrări cât şi beneficiarilor de sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare, având caracter obligatoriu.
	(3 Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se proiectează, instalează şi utilizează cu respectarea prezentelor norme.
Art.2 - Configuraţia sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în funcţie de importanţa, valorilor umane şi materiale şi a nivelului de risc evaluat.
Art.3 - (1) Echipamentele şi elementele componente ale acestor sisteme se utilizează în conformitate cu prevederile legii.
(2) În vederea certificării componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înfiinţează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române Laboratorul de încercări pentru clasificarea acestora şi stabilirea clasei de securitate în care se încadrează, denumit în continuare Laborator.
(3) Condiţiile de încadrare, organizare şi funcţionare a Laboratorului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
Art.4 - Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare destinate: unităţilor financiar-bancare, instituţiilor de interes public, cazinourilor, caselor de schimb valutar şi amanet, spaţiilor comerciale mari, magazinelor de arme şi muniţii, staţiilor de comercializare a produselor petroliere, deţinătorilor de produse ori substanţe toxice, unităţilor speciale şi altor obiective cu aglomerări de persoane ori valori însemnate.

CAPITOLUL II
Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de
protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

Art.5 - (1)Sistemele tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat.
(2) Configurarea sistemelor se realizează prin asocierea de elemente de protecţie mecanică şi echipamente electronice, astfel încât împreună să se completeze şi să realizeze gradul de siguranţă corespunzător nivelului de risc evaluat.
(3) Securitatea mecanică constă în amenajări realizate cu elemente de protecţie care au rolul de a asigura condiţii sigure de natură a nu periclita viaţa sau integritatea persoanelor, respectiv valorilor.
(4) Securitatea electronică se realizează prin instalarea de echipamente care asigură: detectarea pătrunderii neautorizate în zonele protejate, controlul accesului, controlul sustragerii de bunuri şi supraveghere video.
Art.6 - Structura subsistemului antiefracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detecţie şi echipamentele de avertizare şi semnalizare.
Art.7 - Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrală care gestionează punctele de control, unităţi de comandă, cititoarele, broaştele sau yalele electromagnetice de acţionare a uşilor.
Art.8 - Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare şi stocare a imaginilor.
Art.9 - Protecţia mecano-fizică se asigură cel puţin în spaţiile în care depozitează şi manipulează valori.
Art.10 - Clasele de siguranţă a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de laboratorul acreditat şi autorizat, cu respectarea prevederilor standardelor româneşti sau europene. 

CAPITOLUL III
Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

Art.11.- (1) Proiectele sistemelor de alarmare se întocmesc de personalul tehnic avizat al societăţilor licenţiate în acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice.
(2) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează cu respectarea normelor în domeniu şi a celor proprii unităţilor, ţinându-se seama de gradul de protecţie stabilit de conducerea unităţilor în funcţie de valorile ce trebuie protejate (umane şi materiale), existenţa şi situarea zonelor vitale, căile de acces, circulaţia personalului propriu şi al clienţilor, amenajările mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de pază şi depărtarea faţă de echipajul specializat de intervenţie cu care unitatea are contract de prestări servicii.
Art.12. - Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se prezintă la Serviciul poliţiei de ordine publică al inspectoratului judeţean pe a cărui rază teritorială se află obiectivul sau la Direcţia Generală de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, după caz, şi vor cuprinde următoarele documente:
a) cererea de avizare a beneficiarului, care conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat, numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române, personalul care a întocmit, verificat şi aprobat proiectul şi şeful de lucrare cu numerele avizelor eliberate de poliţie;
b) planul cuprinzând amplasamentul şi împrejurimile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, cu denumirea străzilor şi a clădirilor cu care se învecinează (schiţă);
c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei, dimensiunile încăperilor cât şi destinaţia acestora, toate fiind realizate la o scară convenabilă. La clădirile vechi sau la cele care se reamenajează, în mod obligatoriu, trebuie să se facă referire la materialele de construcţie, grosimea pereţilor exteriori, a plafoanelor şi pardoselilor, cât şi pereţilor camerelor unde se păstrează valori. Pentru suprafeţele vitrate, ferestre şi uşile de acces se precizează modul de protejare cu mijloace mecano-fizice şi clasa de siguranţă a acestora. La tipul construcţiei se menţionează dacă aceasta este veche, nouă, reamenajată sau în construcţie.
	d) prezentarea tabelară a structurii sistemului de alarmare împotriva efracţiei (efracţie, control acces, TVCI) propus pentru instalare: denumirea şi tipul elementelor (componentelor), numărul acestora, denumirea firmei producătoare, furnizorul, avize de calitate;
	

	e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura sistemului de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se regăsească în desenele proiectului.
	f) specificarea locului de amplasare al centralei de alarmare împotriva efracţiei şi a tastaturilor de comandă precum şi al echipamentelor de control acces şi TVCI;
	g) calculul energetic al sistemului din care să rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de tensiune;
	h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare împotriva efracţiei, performanţe, domenii de utilizare, descrierea funcţională, posibilităţi de programare şi alte facilităţi cu anexarea prospectelor producătorului;
	i) modul de asigurare a garanţiei, service-lui şi intervenţiei în cazul defectării sistemului de alarmare împotriva efracţiei. Termenul maxim de remediere a defecţiunilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei instalate în obiectivele de importanţă este de maxim 12 ore în localitatea firmei instalatoare, respectiv 24 ore în alte localităţi;
	j) jurnalul de cabluri;
	k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii;
	l) desenele obiectivului cu amplasarea elementelor componente sistemului, care se întocmesc la o scară convenabilă, folosindu-se simboluri standardizate.
Art.13. (1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerinţe:
	a) întocmirea în două exemplare, din care unul se va preda beneficiarului pe bază de proces verbal, celălalt se va păstra de proiectant în regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii.
	b) înregistrarea proiectelor de proiectant, atribuirea unui cod şi numerotarea filelor, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul şi denumirea firmei proiectante;
	c) realizarea paginii de titlu, cu menţionarea obiectivului şi a personalului care a întocmit documentaţia;
(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei este permis numai personalului autorizat, care are atribuţii profesionale în legătură cu acesta.

CAPITOLUL IV
Reguli ce trebuiesc respectate la producerea echipamentelor
componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
	
Art.14. - Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) să fie conforme cu standardele româneşti sau internaţionale;
b)	să asigure funcţiile proiectate şi aprobate.
 	Art.15. - Nu este permisă modificarea produselor fără acordul producătorului şi organelor de poliţie. 
CAPITOLUL V
Reguli ce trebuiesc respectate la amplasarea echipamentelor
componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

Art.16. - (1) Centrala de alarmă se amplasează într-un loc mai puţin frecventat de angajaţii unităţii şi inaccesibil persoanelor străine.
	(2) Tastatura de comandă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se amplasează la distanţă faţă de centrală şi cât mai aproape posibil de zona intrării, pentru reducerea timpului de temporizare declarat zonei de intrare, durata fiind stabilită la cel mai scurt timp posibil (maxim 10 secunde).
	(3) La obiectivele protejate cu sisteme, unde există pază umană, în spaţiul postului de pază se instalează tastatura cu caractere alfanumerice pentru recepţionarea mesajelor în clar şi în mod silenţios pentru situaţiile de ameninţare cu armă.
	(4) Detectoarele de prezenţă vor supraveghea, cu prioritate, valorile protejate şi căile posibile de pătrundere dinspre exterior şi se fixează astfel încât să nu permită modificarea zonei supravegheate.
(5) Toate elementele componente ale sistemului se protejează electronic împotriva intervenţiei neautorizate şi se montează conform prospectului producătorului.
	(6) Traseele de cabluri ale sistemului se realizează prin tubulatură sau jgheab aparent de mascare.
(7) Semnalizarea stării de alarmare împotriva efracţiei se realizează atât local, prin intermediul a cel puţin două avertizoare acustice, din care unul de exterior cu autoalimentare şi flash luminos, cât şi la distanţă.
	(8) Sirenele se amplasează la o înălţime maximă permisă de spaţiu pentru a îngreuna anihilarea lor, iar cea exterioară într-o poziţie vizibilă din strada principală limitrofă.
	(9) Comunicatoarele utilizate pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, care sunt situate în altă parte decât în centrală, se supraveghează prin detectoare de prezenţă şi se amplasează în locuri mai puţin accesibile.
Art.17. - (1) Este interzisă instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei fără sursa de rezervă care să asigure autonomia energetică în caz de cădere a reţelei de tensiune.
(2) Sursa principală de alimentare a sistemului trebuie să fie reţeaua electrică de tensiune, iar cea de rezervă: acumulatorii, UPS ori grupuri generatoare, care să poată asigura funcţionarea normală a acestuia minim 24 de ore cu 30 de minute în starea de avertizare sonoră. În cazul obiectivelor amplasate în zone izolate din mediul rural, sursa de alimentare de rezervă trebuie să asigure o autonomie de 72 de ore. În situaţia existenţei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului. 
(3) Pentru echipamentele TVCI se va asigura o autonomie la înregistrare de cel puţin 15 minute de la căderea reţelei de tensiune.
(4) Racordarea la reţeaua electrică de tensiune a sistemului de alarmare se realizează printr-un circuit separat de alţi consumatori de energie electrică, iar tabloul electric respectiv va fi protejat electronic prin sistemul de alarmă.
Art.18. - (1) Prin subsistemul de control acces se va limita pătrunderea persoanelor neautorizate în spaţiile protejate: casierie, informatică, dispecerat pază, acces spre tezaur. 
Art.19. - (1) Amplasarea camerelor de luat vederi în zonele de acces în unitate trebuie să asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat în unitate, vedere din faţă şi o imagine de ansamblu pentru zona de lucru cu publicul. 
	(2) Spaţiul care nu este permanent iluminat şi este supravegheat prin camere TV se prevede cu proiector în infraroşu.
	(3) În situaţiile în care nu există dispecerat local, videorecorderul sau înregistratorul digital se amplasează într-un spaţiu bine protejat, asigurat şi încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii casetelor video sau a înregistratorului digital, în special în timpul producerii unui eveniment.

CAPITOLUL VI
Activitatea de instalare şi utilizare a sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei

Art.20. - (1) Instalarea echipamentelor poate începe, de regulă, după obţinerea avizului de la organul de poliţie competent, pentru proiectul aplicaţiei.
(2) Executantul asigură respectarea proiectului avizat.
Art.21. - (1) Beneficiarul sistemului are obligaţia schimbării periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor şi ori de câte ori a fost sesizat că unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul şi va verifica periodic funcţionarea sistemului.
(2) La recepţia de terminare a lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivelor importante, beneficiarul are obligaţia de a solicita la inspectoratul judeţean de poliţie participarea specialistului în sisteme, care verifică respectarea proiectului avizat şi eficacitatea sistemului.
	(3) Instalatorul asigură instruirea personalului utilizator aparţinând beneficiarului, ocazie cu care va fi încheiat un document în acest sens.

CAPITOLUL VII
Asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei

Art.22. - (1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei se verifică şi se întreţine periodic de personalull firmei instalatoare, sau după caz, de firma care asigură service-ul. 
	(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt obligaţi să încheie contract de service cu societăţi licenţiate, cu respectarea timpului de intervenţie la deranjamente care nu trebuie să depăşească 12 ore în localitate, respectiv 24 ore pentru societăţile cu sediul în afara localităţii obiectivului şi de remediere în maxim 24 ore.
Art.23. - (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei, firma executantă predă obligatoriu beneficiarului-utilizator următoarele documente:   
	a) proiectul sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi avizul organului de poliţie;
	b) documentaţia echipamentelor instalate şi instrucţiuni de utilizare a sistemului;
	c) documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;
	d) jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei.
	(2) În jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi apoi evenimentele tehnice survenite în funcţionarea sa.
	(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul-utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul.	
(4) În jurnal se menţionează evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului şi verificările tehnice periodice, consemnându-se: data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnătura. 
	(5) Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, urmărindu-se dacă, sistemul este funcţional în totalitatea sa, elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură transmiterea la distanţă a semnalelor. 
Art.24. - La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat întreţinerea acestuia are obligaţia predării, pe bază de proces verbal, a codurilor de programare a centralelor şi a documentaţiei aferente.
 
CAPITOLUL VIII
Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare

Art.25.- (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de poliţie.
(2) Prin monitorizarea unui sistem de alarmare trebuie să se asigure transmiterea către centru de monitorizare a cel puţin 5 tipuri de semnale (efracţie, hold-up, armare/dezarmare, cădere reţea tensiune, defecţiuni tehnice, etc), precum şi interogarea stării sistemului conectat, la anumite intervale de timp, în funcţie de categoria obiectivului.
Art.26. – (1) În funcţie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, în următoarele condiţii:
a) obiective rezidenţiale – cel puţin o dată la 24 ore;
b) obiective comerciale – cel puţin o dată la 12 ore;
c) obiective financiar-bancare – cel puţin o dată la 3 ore;
d) obiective strategice – cel puţin o dată la oră.
	(2) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu reţea de telecomunicaţii vulnerabilă (traseele de cable sunt realizate aparent, cofret în exterior neasigurat etc.), fără acordul beneficiarului.
	(3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a agenţilor la obiectiv, pentru determinarea exactă a duratei de intervenţie la evenimentul înregistrat.
	(4) Organizarea dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare ale obiectivelor din localitatea unde funcţionează centrul şi zonele limitrofe, asigurându-se o intervenţie la eveniment în timp util.

CAPITOLUL IX
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei destinate
unităţilor financiar-bancare

Secţiunea 1
Reguli privind concepţia sistemelor

Art.27.- (1) La concepţia structurii sistemului de alarmare împotriva efracţiei se au în vedere următoarele:
	a) se alocă distinct câte o zonă sau adresă în centrala de alarmare împotriva efracţiei fiecărui elemet de detecţie, cu excepţia cazurilor în care pentru o încăpere s-au prevăzut mai multe detectoare;
	b) se organizează partiţii în centrala de alarmare împotriva efracţiei pentru zonele antetezaur – tezaur, postul de pază, oficiul de calcul, traseele personalului de pază spre grupul sanitar, uşile de acces, sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unităţii;
	c) alocarea în mod obligatoriu de tastaturi pentru partiţia tezaurului şi postului de pază, aceasta din urmă fiind de tip alfanumeric;
	d) butoanele şi pedalele de panică trebuie să fie cu reţinere şi deblocare cu cheie (memorare mecanică), iar la casierie butoanele se dublează cu padale;
	e) butonul de panică destinat personalului de pază trebuie să fie mobil.
	f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarmă persoanelor autorizate.

Secţiunea a 2-a
Echipamentele utilizate şi funcţiile acestora

Art.28. - (1) Echipamentele sistemului antiefracţie pot fi utilizate în aplicaţiile sistemelor de securitate din instituţiile financiar-bancare dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(2) şi la art.29 şi art.30.
		(2) Centrala de alarmare împotriva efracţiei trebuie să dispună de următoarele facilităţi:
	a) memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării şi listării acestora;
	b) număr corespunzător de zone pentru alocarea elementelor de detecţie din fiecare spaţiu supravegheat ; fac excepţie elementele din aceeaşi încăpere;
	c) partiţionarea zonelor pentru asigurarea individualizării anumitor spaţii ori trasee;
	d) tastatură alfanumerică detaşabilă pentru montare la distanţă;
	e) coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;
	f) comunicator pentru transmitere la distanţă.
Art.29. - (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis - TVCI pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, în conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte componentă obligatorie, înregistrarea permanentă a imaginilor din zonele supravegheate.
	(2) Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele video se va realiza cu echipamente care permit prelucrarea individuală a imaginilor de pe fiecare cameră înregistrată cu afişarea datei şi orei.
	(3) Înregistrarea imaginilor se realizează cu ajutorul videorecorderelor time lapse ori echipamentelor digitale de înregistrare şi redare care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme, asigurându-se ca înregistrările să cuprindă data, ora şi imagini clare pentru recunoaşterea persoanelor şi a mişcărilor acestora în spaţiul supravegheat.
(4) Programarea echipamentelor de înregistrare a imaginilor trebuie să asigure o înregistrare continuă, în timp real, în spaţiile accesibile clienţilor şi cu detecţie de mişcare în celelalte zone, iar când se utilizează videorecorder time-lapse, pe o casetă se înregistrează o perioadă de 24 ore.
	(5) Camerele TV trebuie să fie de format 1/2 ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei lărgimi şi profunzimi adecvate a imaginilor, în funcţie de zona supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile înregistrate să se poată realiza identificarea persoanelor. 
	(6) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate, se prevăd monitoare TV cu diagonală mai mare de 14 inch.
	(7) Arhivarea imaginilor înregistrate se realizează pe o perioadă de 30 de zile.
	Art.30 - Echipamentele de înregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţile:
	a) să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră;
	b) să dispună de facilitatea copierii unor imagini selectate;
	c) calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor;
	d) să fie dedicate acestor aplicaţii, omologate şi să prezinte siguranţă în funcţionare.
	Art.31. - (1) În situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporţii cu imaginile înregistrate se păstrează până la soluţionarea cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se pun la dispoziţia organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a acestora. 
	(2) Instalatorul sistemului este obligat să pună la dispoziţia organului de cercetare, logistica necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.  
	Art.32. - Echipamentele din componenţa subsistemului de control acces trebuie să asigure următoarele funcţii:
	a) memorarea în timp real a accesărilor punctelor de control, într-o memorie proprie indestructibilă, pe o perioadă de minim 30 de zile;
	b) monitorizarea uşilor, semnalizarea în caz de rămânere a uşii în poziţie deschisă şi alarmare pentru deschidere neautorizată, fără confirmare;
	c) corelare de funcţii cu dată şi oră;
	Art.33. - Clasele de siguranţă ale elementelor de protecţie mecano-fizice se stabilesc în funcţie de valorile protejate şi nivelul de risc evaluat.
	Art.34. - (1) Ferestrele exterioare situate până la o înălţime de 3 metriitrebuie să fie fixe şi să asigure întârzierea pătrunderii în unitate.
	(2) Uşile exterioare destinate transferului de valori se acţionează numai din interior.
	(3) Casieria în sistem închis trebuie să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc a persoanelor.
	(4) Casieria în sistem deschis trebuie să fie dotată cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată.
	(5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.

CAPITOLUL X
Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva
efracţiei pe categorii de obiective

Secţiunea 1
Unităţile financiar-bancare

	Art.35. - Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componenţă:  
a)	Subsistemul antiefracţie: va proteja punctele de acces în unitate şi spaţiile cu valori;
	Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real pe o durată de cel puţin 30 de zile a evenimentelor, partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.
	Zonele de importanţă se protejează prin detectori cu principii diferite de funcţionare, inclusiv cu senzori tip “capcană” (neprecizaţi în proiect).
	De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri trebuie să dispună de elemente de semnalare a pericolului şi coduri personalizate de acces în sistem. 
	b) Subsistemul de control acces: limitează accesul persoanelor neautorizate în spaţiile importante, memorează în timp real (30 zile) accesările punctelor de control şi permite deschiderea din interior în caz de calamităţi;
	c) Subsistemul de televiziune cu circuit închis (TVCI): supraveghează zonele de acces în unitate, imagine frontală-vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul şi de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele;
	Art.36. – (1) Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 metri se prevăd cu geamuri rezistente la atacuri manuale, având clasa de rezistenţă corespunzătoare standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică.
	(2) Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una din clasele de rezistenţă prevăzute de standardul european ENV 1627.
	(3) Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date (hârtie, dischete, discuri optice etc.), conform SR EN 1047.
	(4) Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele europene EN 1063 şi EN 1522.
	(5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se în funcţie de valorile protejate. 

Secţiunea a 2-a
Sisteme destinate obiectivelor comerciale:
supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii comerciale mari

	Art.37. - (1) Sistemul de alarmare împotriva efracţiei cuprinde: subsistem antiefracţie, TVCI şi control acces;
	(2) Subsistemul antiefracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces în spaţiul obiectivului şi a zonelor cu valori precum şi memorarea în timp real a evenimentelor pe o durată de 30 de zile;
	(3) În situaţiile în care există vitrină pentru supravegherea acestora trebuie să se prevadă detectoare de geam spart.
	(4) Echipamentele din structura TVCI trebuie să asigure înregistrarea imaginilor pe cel puţin 30 de zile şi să fie protejate împotriva agresorilor. 
	Art.38. - (1) Suprafeţele vitrate unde sunt expuse valori trebuie să prezinte cel puţin gradul de rezistenţă minim prevăzut de standardul european EN 356.
	(2) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143. 
	(3) Spaţiile de depozitare şi de prelucrare a valorilor monetare trebuie să asigure protecţia la efracţie cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european ENV 1627.

Secţiunea a 3-a
Sistemele destinate caselor de schimb valutar, amanet,
magazinelor de comercializare arme şi muniţii şi casierii
colectoare

	Art.39. - (1) Sistemele pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare arme şi muniţii şi casierii colectoare trebuie să aibă în componenţă: echipamente antiefracţie, control acces, TVCI şi protecţie mecanică
	(2) Echipamentele trebuie să asigure: memorarea evenimentelor în timp real pe o perioadă de 20 zile, transmiterea la distanţă, protejarea casei de bani cu senzori de vibraţii şi a spaţiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de funcţionare, cel puţin două detectoare, tastatură montată la distanţă, coduri de utilizare individualizate, 
	(3) Echipamentele din structurura TVCI trebuie să fie montate disimulat, să fie protejate mecanic împotriva agresorilor şi să asigure înregistrarea imaginilor din zona clienţilor şi intrării pe o perioadă de minim 10 zile.
	Art.40. - (1) Pereţii despărţitori ai casei de schimb/amanet trebuie să aibă rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor prevăzute de standardul european ENV 1627.
	(2) Ghişeele de schimb rtebuie să fie prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor şi să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc corespunzătoare standardului european EN 1522.
	(3) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1000 kg să fie fixate în zid ori pardoseală.
	Art.41. - În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază umană permanentă, sistemul se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.	

Secţiunea a 4-a
Sistemele destinate instituţiilor de utilitate publică

	Art.42. - Subsistemul antiefracţie se protejează spaţiile unde se deţin bunuri, valori ori documente clasificate. 
	Art.43. - Supravegherea video se realizează în zonele de acces şi în spaţiile destinate publicului. 
	Art.44. - Arhivarea imaginilor înregistrate se păstrează minim 30 de zile.

Secţiunea a 5-a
Sistemele pentru spaţiile destinate manifestărilor culturale ori sportive: stadioane, săli de sport, săli de spectacole

	Art.45. - Subsitemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor. 
	Art.46.- Căile de acces, holurile, precum şi zona tribunelor destinate spectatorilor se supraveghează video.
	Art.47. - Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minim 10 zile.
	
Secţiunea a 6-a
Sistemele pentru spaţiile de depozite cu diverse destinaţii, staţii de comercializare produse petroliere

	Art.48. - Subsitemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor. 
	Art.49. - Căile de acces, holurile, precum şi zona pompelor de distribuţie se supraveghează video, asigurându-se identificarea numerelor autovehiculelor şi persoanelor din zonă.
	Art.50. - Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minim 20 zile.
	
CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale

	Art.51. - Modificările şi completările sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se vor efectua numai de firme licenţiate, după obţinerea avizului poliţiei, acestea urmând a fi anexate proiectului iniţial.
	Art.52. - Modernizarea ori înlocuirea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de bună funcţionare a produselor ori când nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare.
	
 
West Protguard

Sediul central: Arad, str. Barabas Bela, nr 29
Jud.: Arad
Tel: 0257 28 77 92
Tel/Fax: 0257 28 77 92
Email: arad@westprotguard.ro
Curs: Dispecer centru de alarma
Curs: Manager de securitate
Camera de Comert Industrie si Agricultura Arad

Patronatul societatilor de securitate

Copyright 2010 West Protguard Transport Toate drepturile rezervate.
v 1.1.03